Is een uitvaartverzekering ook interessant voor jonge mensen? (2024)

04 juli 2024 - min. leestijd

- Uitvaart

Een uitvaartverzekering is een gemakkelijke en interessante manier om geld opzij te zetten. Hoe jonger de verzekerde is bij het afsluiten van de verzekering, hoe lager de premie zal zijn. Met een uitvaartverzekering ontvangen je dierbaren een bedrag dat ze kunnen gebruiken om jouw begrafenis te regelen na jouw overlijden.

Op welke leeftijd neem je best een overlijdensverzekering?

Misschien denk je dat een overlijdensverzekering niets voor jou is omdat je nog jong bent. Of misschien vrees je dat het te duur zal zijn. Het is misschien zelfs nog nooit in je opgekomen van een overlijdensverzekering te nemen, en je bent hierin niet de enige. Nochtans kan zo’n verzekering ook interessant zijn op een jongere leeftijd.

De minimale leeftijd om de Uitvaartverzekering van Belfius Direct Verzekeringen af te sluiten is 18 jaar. Heb je kinderen onder de 18 jaar (die minstens 6 maanden oud zijn), dan zijn zij gratis meeverzekerd. Hoe jonger je je begrafenisverzekering afsluit, hoe groter de kans dat je nog lang zal leven. Hierdoor zal je maandelijkse of jaarlijkse premiebetaling een stuk lager zijn. Bijvoorbeeld een persoon van 30 jaar zal voor een bedrag van €5.500 15 jaar lang elke maand €30 afbetalen. Een begrafenisverzekering zorgt voor rust op elke leeftijd.

Ook handig om te weten is dat er bij de Uitvaartverzekering van Belfius Direct Verzekeringen geen maximale leeftijd is en het niet nodig is om een doktersattest voor te leggen. Daarnaast zit de waarborg Bijstand automatisch inbegrepen bij elke uitvaartverzekering die bij ons wordt afgesloten.

Lees ook: “Wat is een uitvaartverzekering?

  Je naasten kunnen genieten van bijstand

  Bij Belfius Direct Verzekeringen willen we ons niet beperken tot het terugbetalen van de uitvaart. Ook bij andere zaken die bij een uitvaart komen kijken, willen we ondersteuning bieden.

  a. Overlijden in het buitenland
  Was jij met je familie in het buitenland op het moment van je overlijden? Geen zorgen. We dekken de repatriëring van het stoffelijk overschot van de verzekerde naar België bij een overlijden in het buitenland. (Landen waarvoor een algemeen reisverbod geldt, zijn onder meer uitgesloten.) We zorgen ook voor de organisatie en betaling van de kosten van de terugkeer van jouw familieleden die in het buitenland waren op het moment van je overlijden.

  b. Administratieve bijstand
  Er moet veel administratie geregeld worden bij een overlijden. Om je partner en kinderen hierbij te ondersteunen, kunnen ze persoonlijke ondersteuning van een Care Manager aanvragen in België, dit gedurende maximaal 20 uur. De Care Manager geeft advies en organiseert indien gewenst ten koste van de partner of kinderen ook extra diensten zoals strijkhulp, een tuinman, persoonlijk vervoer… Ze krijgen ook toegang tot een informatiedienst die ze kunnen bellen voor meer informatie over overheidsdiensten, administratieve formaliteiten en medische informatie.

  c. Psychologische bijstand
  Een overlijden is een heftige gebeurtenis. Daarom kunnen je partner en kinderen kunnen tot 5 sessies psychologische bijstand aanvragen.

  d. Allerhande bijstand
  Je partner en kinderen kunnen rekenen op onmiddellijke bijstandsprestaties in België, waaronder kinderopvang, opvang van huisdieren en huishoudhulp gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen.

  De dekking ‘Bijstand’ wordt enkel verleend aan de partner en kinderen van de verzekerde bij het overlijden van de verzekerde en dus niet bij het overlijden van de kinderen van de verzekerde.

  Uitsluitingen van de Uitvaartverzekering van Belfius Direct Verzekeringen

  Het is belangrijk om te beseffen dat elke verzekering limieten en uitsluitingen bevat. Bij de Uitvaartverzekering van Belfius Direct Verzekeringen zijn de volgende zaken uitgesloten:

  • Bijstand bij overlijden van je kinderen, tenzij zij zelf verzekerde zijn van de uitvaartverzekering
  • Repatriëring van je stoffelijk overschot naar België bij een verblijf van meer dan 90 dagen in het buitenland op het moment van overlijden
  • Vervroegde terugkeer van naaste familieleden bij een verblijf van meer dan 90 dagen in het buitenland
  • Repatriëring vanuit landen in staat van burgeroorlog

  Graag meer informatie? Bekijk de veelgestelde vragen over onze Uitvaartverzekering, bel ons op 02 244 23 23 of stuur ons een mail op uitvaart@belfiusdirect.be. We helpen je graag verder.

  Interesse in de Uitvaartverzekering?

  Bespaar je naasten jouw begrafeniskosten

  Lees meer

  Belangrijke informatie over de Uitvaartverzekering

  Voor je een contract ondertekent, verzoeken we je deze documenten te lezen:

  o Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (FIF)
  o De Algemene Voorwaarden.

  De Bijzondere en Algemene Voorwaarden hebben voorrang op commerciële brochures en andere commerciële teksten.

  De Uitvaartverzekering is een individuele levensverzekering (tak 21), levenslang afgesloten. In bepaalde gevallen kan de verzekeringnemer een afkoop van het contract vragen als de verzekerde nog leeft. Het contract loopt automatisch af zodra de verzekerde overlijdt.

  De Uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

  Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.

  Misschien interesseert dit je ook:

  Uitvaart 9 instanties die je moet verwittigen als iemand overlijdt Waarom nu? Je hebt nauwelijks de tijd om te beseffen wat je is overkomen of er duiken al een heleboel praktische problemen op. Wie moet ik verwittigen? Welke administratie moet ik in orde brengen? Deze 9 instanties of personen moet je inlichten bij een overlijden.
  Uitvaart Hoe geef je een overlijden aan? Wanneer iemand overlijdt, moet je een aantal praktische zaken regelen. Het begint allemaal bij het vaststellen en aangeven van het overlijden. Afhankelijk van waar de persoon overlijdt, moeten andere acties ondernomen worden.
  Uitvaart Welke keuzes moet je maken bij het regelen van een uitvaart? Bij het regelen van een uitvaart moeten er heel wat knopen doorgehakt worden. Kies je voor begrafenis of crematie? Welke kist en grafsteen neem je? Hoe organiseer je de rouwplechtigheid? We begeleiden je door alle opties.

  Alle blogartikels

  Is een uitvaartverzekering ook interessant voor jonge mensen? (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Tish Haag

  Last Updated:

  Views: 5649

  Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tish Haag

  Birthday: 1999-11-18

  Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

  Phone: +4215847628708

  Job: Internal Consulting Engineer

  Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

  Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.